Zásady ochrany osobných údajov

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Gorkého 10, 811 01 Bratislava, IČO: 00 584 363, kontaktné údaje: e-mail: szkc@szkc.sk 

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (najmä členov SZKC, funkcionárov SZKC) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

  1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66
  4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Gorkého 10, 811 01 Bratislava prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu szkc@szkc.sk,
  2. telefonicky +421 903 217 212 alebo
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu szkc@szkc.skalebo číslo +421 903 217 212

alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, G & Partners s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, e-mail: info@ochranaosobnychudajov.eu

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 EVIDENCIA ČLENOV SZKC

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie žiadostí o členstvo v Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (ďalej len SZKC alebo Prevádzkovateľ) a vedenia databázy členskej základne.

Názov informačného systému 

IS Evidencia členov SZKC

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.

Kategórie príjemcov

–       dodávateľ tlačiarenských služieb pre účely vydávania členských preukazov,

–       sprostredkovateľ,

–       orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Po ukončení členstva

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–       členovia SZKC – fyzické osoby

–       osoby ktoré právnická osoba – člen SZKC poveruje zastupovaním v SZKC.

2 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznororodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci  súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).  Zaslané prihlášky sa zhromažďujú a evidujú v elektronickej alebo listinnej podobe.

Názov informačného systému 

IS Účastníci súťaží

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

–       dodávateľ tlačiarenských služieb pre účely vydávania diplomov pre súťažiacich,

–       sprostredkovateľ,

–       orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

3 roky od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–       fyzické osoby – súťažiaci,

–       fyzické osoby – sprevádzajúce osoby a osoby pripravujúce na súťaž.

3 ÚČASTNÍCI ŠKOLENÍ A SEMINÁROV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov účastníkov seminárov a školení organizovaných prevádzkovateľom, ktorí nahlásili prevádzkovateľovi svoju účasť na tomto podujatí vopred stanoveným spôsobom. Účelom spracúvania je zabezpečenie vedenia evidencie a prehľadu o fyzických osobách, ktoré sa zúčastnili týchto podujatí.

Názov informačného systému 

IS  Účastníci školení a seminárov

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Zmluva podľa Obchodného zákonníka.

Kategórie príjemcov

–       orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

–       sprostredkovateľ,

–       Osobné údaje osôb, ktoré sa zúčastnili špeciálneho školenia pre hodnotiteľov súťaži – na web stránke SZKC.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do troch rokov od konania školení a seminárov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–       účastník semináru alebo školenia  – fyzická osoba.

4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Názov informačného systému 

IS Ekonomicko-účtovná agenda

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

– orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

–    sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

–       10 rokov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

5 ZMLUVNÉ VZŤAHY – lektori a prednášajúci

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je skúmanie, pripravovanie a vedenie zmluvných vzťahov s lektormi a prednášajúcimi na seminároch a konferenciách.

Názov informačného systému 

Zmluvné vzťahy – lektori a prednášajúci

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Autorský zákon (Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa § 39 a nasl. Zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon).

Kategórie príjemcov

–        orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

–        LITA – odvod autorského príspevku za činnosť podľa autorského zákona,

–        sprostredkovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 3 rokov  po ukončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–        zmluvná strana – fyzická osoba

6 ZMLUVNÉ VZŤAHY – obchodní partneri

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava, realizácia a vedenie zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi, dodávateľmi a odberateľmi – mandátne zmluvy, zmluvy o dielo, prevody majetku, kúpne zmluvy, a pod.

Názov informačného systému 

Zmluvné vzťahy – obchodní partneri

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Obchodný zákonník

1. Zmluva o vzájomnej spolupráci , uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

2. Mandátna zmluva  v súlade s ustanovením §§  566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

3. Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka

Kategórie príjemcov

–        orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

–         LITA – odvod autorského príspevku za činnosť podľa autorského zákona,

–         sprostredkovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu s partnerom

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–        zmluvná strana – fyzická osoba

7 ZMLUVNÉ VZŤAHY – darcovia vecných a finančných darov

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je príprava, realizácia a vedenie zmluvných vzťahov s darcovia vecných a finančných darov.

Názov informačného systému 

Zmluvné vzťahy – darcovia vecných a finančných darov

Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Občiansky zákonník (Darovacia zmluva  uzatvorená podľa
§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení).

Kategórie príjemcov

–         orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

–         LITA – odvod autorského príspevku za činnosť podľa autorského zákona,

–         sprostredkovateľ.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–        zmluvná strana – fyzická osoba

8 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov a informácií o členoch, zástupcoch vedenia organizácie a iných dotknutých osobách so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle a na sociálnych sieťach.

Názov informačného systému 

IS Propagácia prevádzkovateľa

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 roky  po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu DO

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–    členovia SZKC,

–    zástupcovia vedenia SZKC,

–    účastníci súťaží organizovaných SZKC,

–    členovia hodnotiacich komisií.

9 SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

Názov informačného systému 

IS Správa registratúry

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

10 EVIDENCIA SZČO

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Názov informačného systému 

Evidencia SZČO

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom                             o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)                              a  súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

11 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Názov informačného systému 

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba – zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

12 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Názov informačného systému 

IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

–         orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

13 MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je spracúvanie údajov  pri vykonávaní marketingových prieskumov a poskytovaní informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

Názov informačného systému 

IS Marketing

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

3 roky od konca roka, v ktorom bol súhlas udelený

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–       fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

14 PRIAMY MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je spracúvanie údajov pri poskytovaní informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách prevádzkovateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov – formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania. V rámci priameho marketingu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou existuje relevantný a primeraný vzťah, tzn. že dotknutá osoba je v postavení klienta alebo v jeho službách  voči prevádzkovateľovi.

Názov informačného systému 

IS Priamy marketing

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zasielanie informácii v rámci priameho marketingu, kedy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom je relevantný a primeraný vzťah, tzn. dotknutá osoba je v postavení klienta alebo v jeho službách voči prevádzkovateľovi.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

po skončení zmluvného vzťahu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

–       fyzická osoba – zákazník, klient, člen

15 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

Účel spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle a na sociálnych sieťach.

Názov informačného systému 

IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov

Nie sú

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na archiváciu os. údajov

2 roky po naplnení účelu spracovania

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

účastníci verejných podujatí

16 FUNKCIONÁRI

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je zverejňovanie informácií o zvolených funkcionároch na webovom sídle prevádzkovateľa.

Názov informačného systému 

IS Funkcionári

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

2 mesiace po ukončení funkcie, resp. 7 dní od odvolania súhlasu

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

funkcionári

17 POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

Názov informačného systému 

IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať na základe súčinnosti.

Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

V zmysle Registratúrneho poriadku

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

18 NEVYHNUTNÉ COOKIES

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.

Názov informačného systému 

IS Nevyhnutné cookies

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov

Nie sú.

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

Počas prehliadania webového sídla

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

19 PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Účel spracúvania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb účastníkov podujatí – verejnosti za účelom získania kontaktných údajov v zmysle dodržiavania protipandemických opatrení.

Názov informačného systému 

IS Protipandemické opatrenia

Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platné vyhlášky vydané Úradom verejného zdravotníctva.


Kategórie príjemcov

Orgány verejnej moci správy podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov

Neuskutočňuje sa

Lehoty na vymazanie os. údajov

14 dní po ukončení podujatia

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  

dotknuté osoby, ktoré sa zúčastnili podujatia

 

Dokument na stiahnutie: Ochrana osobných údajov informačná povinnosť č. 13 – november 2021

Príloha – Odvolanie súhlasu na stiahnutie: Priloha k Zasadam ochrany osobnych udajov – odvolanie suhlasu

Generálny partner súťaže
Organizátor súťaže
Partneri súťaže